Advokatski uredi

Pohrana kompletnih predmeta i pristup sa svake lokacije

  • Integracija sa Microsoft Office-om
  • Usklađenost sa evropskim propisima o privatnosti (GPDR)

Sve advokatske firme rade sa sistemima dokumenata, u kojima se mnoštvo papirnih i digitalnih kopija povezuju. Mnogi naši korisnici iz pravnog sektora su nam rekli da prvo žele završiti predmete klijenata, prije nego što pohrane sve dokumente u centralnu bazu podataka. 

RetSoft to omogućava. Možete prikupiti sve dokumente predmeta u papirnoj dokumentaciji i putem multifunkcionalnog štampača skenirati sve vrste
dokumenata u RetSoft. Funkcija razdvajanja dokumenata će prepoznati različite dokumente i automatski ih sortirati u odgovarajuće fascikle. U kombinaciji sa unaprijed definisanom strukturom foldera za RetSoft koja je dostupna na našoj stranici, za svakog klijenta samo jednim klikom grupišete njegove fakture u folderu, svu
komunikaciju, dopise i ostale dokumente.


Želite li direktno da pohranjujete dokumente u arhiv prilikom njihove izrade?

Integracija sa Microsoft Office-om vam nudi ovu mogućnost. RetSoft Arhiv funkcija u Microsoft Outlook-u, Wordu i Excelu i omogućava direktno spašavanje dokumenta u odgovarajući folder vaše arhive.

RetSoft Arhiv je usklađen sa evropskom regulativom za zaštitu podataka. RetSoft Arhive Business + može pratiti bilo koju aktivnost u svojim datotekama i folderima: kada, ko i šta.

Sve aktivnosti korisnika unutar arhive se evidentiraju i mogu se pregledati.

Za mnoge kompanije zaštita informacija je vrlo bitna za poslovanje.

Prednosti RetSoft arhive

  • Jedna zaštićena baza podataka za pregled i rad sa svim vrstama datoteka: skenirani dokumenti, Word, Excel, PDF i arhiviranje dokumenta iz svake aplikacije, direktno u arhiv.
  • Jednostavan pristup predmetima i brz pronalazak sadržaja. Ušteda vremena i eliminisanje grešaka.
  •  RetSoft Arhiv može automatski pohraniti papirne i digitalne dokumente u odgovarajućim folderima Arhive
  • Jednostavna pohrana e-mail komunikacije sa klijentima.
  • Jednim klikom možete poslati datoteke iz vaše RetSoft arhive putem Outlook-a ili Mozilla Thunderbird-a.
  • Vaš klijent može biti siguran da je njegova informacija zaštićena sa RetSoft arhivom.
  • Sa RetSoft Arhiv Business + možete podesiti kojem dokumentu/folderu zaposleni mogu pristupiti
  • Arhiva se može pregledati i na mobilnim uređajima od bilo kojeg mjesta putem zaštićene prijave. 
Pogledajte ostala područja primjene